ابلاغ نظام‌نامه صلاحيت حرفه‌اي نيروي انساني شرکت‌هاي پيمانکار صنعت آب و برق(شماره 98/45288/50/100 مورخ 1398/12/07)
1398/12/07