درباره ما

چارت سازمانی

معرفی دفتر

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري

به منظور سازماندهي و ايجاد هماهنگي در نظام آموزش و تربيت نيروي انساني وزارت نيرو، در سال 1359 به همت و توجه خاص شهيد دكتر عباسپور وزير محترم وقت نيرو، نهادي تحت عنوان ستاد سازندگي ايجاد گرديد و در زير مجموعه اين نهاد دفتري تحت عنوان دفتر آموزش تاسيس شد كه عهده‌دار برنامه‌ريزي آموزش براي كليه كاركنان صنعت آب و برق و نظارت بر اجراي آموزش در مراكز آموزشي وزارت نيرو بود. در همان زمان دفتر ديگري تحت عنوان دفتر تحقيق، توسعه و ارتباط با دانشگاه در زيرمجموعه ستاد سازندگي و آموزش تشكيل گرديد كه عمده وظايف آن هماهنگي امورپژوهشي در صنعت آب و برق و توسعه ارتباطات علمي، بلاخص ارتباط صنعت آب و برق با دانشگاهها بود. اين دفتر در سال 1377 با همان شرح وظايف به دفتر تحقيقات و توسعه فناوري تغيير نام داد. در مهر ماه سال 1385 با تصويب و ابلاغ تشكيلات جديد حوزه ستادي وزارت نيرو توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، دفتر آموزش با دفتر تحقيقات و فناوري ادغام گرديده و دفتر جديدي تحت عنوان دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري در زيرمجموعه معاونت تحقيقات و منابع انساني، فعاليت خود را آغاز نمود.

  ماموریت اصلی دفتر

ماموریت اصلی این دفتر، توسعه آموزش، تحقیقات و فناوری در صنعت آب و برق بوده و اهم برنامه ها و وظایف مرتبط با این ماموریت عبارت است از

 • سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش، تحقیقات و فناوری

 • تسهیل و بهینه سازی فرآیند انجام آموزش، تحقیقات و فناوری

 • تعمیق و توسعه فعالیتهای آموزش، تحقیقات و فناوری

 • بررسی و تحلیل نیازهای آموزش، تحقیقات و فناوری

 • تسهیل و تنظیم تعاملات آموزش، تحقیقات و فناوری

 • پایش، ارزیابی و تحلیل وضعیت آموزش، تحقیقات و فناوری


معرفی گروه ها
 

گروه آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان

 • آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
 • دبيرخانه کميته توانمندسازي منابع انساني
 • استقرار نظام آموزش‌هاي شغلي_سازماني صنعت   

   گروه راهبري آموزش و ارتباطات علمی

 • نظارت بر استقرار نظام جامع آموزش کارکنان
 • راهبري آموزش و ارتباطات علمي و دبيرخانه هيأت امناي مراکز آموزشي و پژوهشي
 • دبيرخانه شوراي آموزش، پژوهش و فناوري

گروه توسعه و راهبري تحقيقات

 •  سياست‌گذاري تحقيقات و پايش آن
 •  استقرار و راهبري نظام تحقيقات
 • تدوين و ابلاغ اولويت‌هاي تحقيقات

گروه توسعه و راهبري فناوري

 • استقرار مديريت فناوري وزارت نيرو
 • راهبري تجاري سازي تحقيقات وزارت نيرو
 • تعامل با مراجع ملي فناوري کشور