تماس با ما


دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري
دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری 81606420 - 021
ارتباط با مسئول سایت دفتر 81606739 - 021
نمابر دفتر 81606422 - 021
آدرس الکترونيکي دفتر trt (at) moe.gov.ir
آدرس: تهران - ابتدای بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني (نیایش  سابق) - تقاطع کردستان - ساختمان وزارت نیرو - طبقه هشتم
 
Map-MOE.png  
نام و نام خانوادگي پست سازماني شماره تماس آدرس الکترونيکي
سيد محمد مهدي نوربخش

مديرکل دفتر

81606423

mnoorbakhsh (at) moe.gov.ir
اسماعیل درویشی

معاون امور تحقيقات و فناوری

81606430 darvishi (at) moe.gov.ir
عماد ملکی نیا معاون امور آموزشی 81606426 malekinia (at) moe.gov.ir
محمدرضا شاهين نيا مسئول امور دفتری 81606420 asadollahi (at) moe.gov.ir
گروه آموزش و توانمندسازي مديران و کارکنان
محمدحسین رستگارنیا رئیس گروه 81606429 rastegar (at) moe.gov.ir
فریده دبیرزاده کارشناس مسئول 81606427 dabirzadeh (at) moe.gov.ir
حسين فاتحی پيکانی کارشناس مسئول 81606739 fatehi (at) moe.gov.ir
گروه راهبری آموزش و ارتباطات علمی
حميدرضا قجر رئيس گروه 81606730 ghajar (at) moe.gov.ir
خدیجه زارعی کارشناس 81606431 zarei (at) moe.gov.ir
سیدمحمدباقر قلعه بندی کارشناس مسئول 81606465 ghalebandi (at) moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري تحقیقات
مصطفی خطیبی رئیس گروه 81606445 khatibi (at) moe.gov.ir
رسول پشت مشهدی کارشناس 81606448 pmashhadi (at) moe.gov.ir
آرش نجاتی کارشناس 81606114 a.nejati(at)moe.gov.ir
گروه توسعه و راهبري فناوری
مهدی فراهانی رئیس گروه 81606435 farahani (at) moe.gov.ir
مريم جعفری کارشناس 81606349 m.jafari(at)moe.gov.ir
امين هاشمی کارشناس 81606459 a.hashemi(at)moe.gov.ir